Hlavní strana // Obchod // Obchodní podmínky // Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží zakoupeného u společnosti SERVIS LAVAMAX s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost SERVIS LAVAMAX s.r.o. IČ 288 93 948 se sídlem Budějovická 778/3, Praha 4 - Michle, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151561, jejímž jménem jednají Jaroslav Janovský a Martin Rajtora a kupujícího (který je nebo není spotřebitelem).Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost SERVIS LAVAMAX s.r.o., IČ 28893948, se sídlem Budějovická 778/3, Praha 4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151561, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky a poskytuje služby.
Kupujícím našeho internetového obchodu je kupující spotřebitel. Vzhledem k platné úpravě se rozlišuje kupující který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující není-li spotřebitelem - je fyzická či právnická osoba, která uzavírá smlouvy související  s vlastní obchodní nebo výrobní činností při výkonu svého povolání nebo podnikání.
Kupní smlouva je zadaná objednávka Kupujícím v internetovém obchodě Prodávajícího či písemná kupní smlouva, jejímž předmětem bude převod vlastnického práva ke Zboží.
Zboží jsou movité věci, které prodávající nabízí ke koupi v rámci své podnikatelské činnosti Kupujícím.

Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Objednávku a Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Uzavřením kupní smlouvy Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik této smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Před zasláním objednávky Prodávajícímu si může Kupující zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a to z důvodu, aby měl možnost Kupující zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky. Objednávku Kupující odešle Prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko (Odeslat objednávku).
Není-li Kupující spotřebitele,  je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Běh lhůty reklamace se pozastavuje v případě, že prodávající neobdržel od Kupujícího veškeré potřebné podklady pro vyřízení reklamace (příslušenství nebo součásti zboží, vyjádření autorizovaného servisu, jiné podklady a podobně). Prodávající je povinen si toto doplnění vyžádat a to v co nejkratší době.  Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání podkladů Kupujícím.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody se Zákazníkem, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se mezi smluvními stranami řídí obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními §1914 - §1925, §2099 - §2117 a §2161 - §2174 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku.
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zboží má vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, zboží se hodí k účelu, ke kterému se obvykle používá. Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požádat o dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující žádat jen výměnu součásti, není-li to možné , může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranění vady, pokud nemůže věc řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující  před převzetím Zboží o vadě věděl nebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Kupující má právo uplatnit vadu na Zboží, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vady v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

Právo Kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je Kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující v souladu s §1829 odstavec 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno v uvedené lhůtě. Kupující, který si přeje odstoupit od Kupní smlouvy, kontaktuje Prodávajícího nejlépe písemně a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu na vrácení peněz. Peníze je možné vrátit v sídle společnosti. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat na adresu provozovny Prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího reklamace@lavamax.cz.
V případě, že Kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupujíci poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu i v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením §1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu
 • o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a Kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající Kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou Kupujícímu peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů


1) Úvod

2) Kdo je správce?

3) Informace, které shromažďujeme

4) Co děláme s informacemi, které shromažďujeme?

5) Předání osobních údajů třetím osobám

6) Předávání dat mimo Evropskou unii

7) Zabezpečení informací osobních údajů

8) Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

9) Mlčenlivost

10) Závěr

1) Úvod

Tyto zásady ochrany soukromí jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a nařízením Evropské komise Směrnice 95/46 /ES. Tyto zásady stanovují, jak společnost SERVIS LAVAMAX s.r.o., dále jen správce, používá a chrání veškeré informace, které poskytujete internetovému obchodu a stránkám doprovodných informačních webů, v obou případech běžících na doménách uvedených v bodě 2) - při jejich používání. Rozsah a podrobné informace specifikujeme pro každou softwarovou platformu, na které internetové stránky na níže uvedených doménách provozujeme. Správce se zavazuje zajistit, aby Vaše soukromí bylo chráněno. Pokud Vás požádáme o poskytnutí určité informace, kterou můžete být identifikováni při použití těchto webových stránek, pak si můžete být jisti, že budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Provozovatel může změnit tyto podmínky a aktualizovat tuto stránku. Pokud k tomu dojde, budete o tom informování prostřednictvím elektronické pošty.

2) Kdo je správce?

Jsme česká obchodní společnost SERVIS LAVAMAX s. r.o. , IČ: 28893948, se sídlem Budějovická 3, 140 00 Praha 4 - Michle, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisem oddíl C, vložka 151561, provozující internetový obchod na doméně https://www.lavamax.cz. Dále jen internetový obchod, a kamennou prodejnu na adrese Budějovická 3.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn., určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají nebo budou pomáhat. Podrobnější informace jsou uvedeny níže.

Kontaktní údaje na nás
V případě, že se na nás budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle: +0420261302261 a +420 222200777 nebo na e-mailu: info(zavináč)lavamax(tečka)cz, nebo na korespondenční adrese: SERVIS LAVAMAX s.r.o. Budějovická 3, 140 00 Praha 4 - Michle, nebo přes datovou schránku ID: 

3) Informace, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat následující informace dle provozovaných platforem a webových služeb:

Internetový obchod
Křestní jméno, příjmení, titul, E-mail, telefon, adresa, země, faxové a mobilní číslo, daňové informace v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy, údaje o bankovním účtu, preference z hlediska výrobků, nákupní zvyky, historii nákupů a chování z hlediska výdajů. Řadu informací sbíráme prostřednictvím tzv. cookies. web  www.lavamax.cz  používá 6 položek cookies:

  • 4 - důležité pro činnost webu, dočasné na otevřenou "stránku"
  • 1 - důležitá pro činnost webu, dočasná 24h
  • 1 - script google analytics pro přehled návštěvnosti a analýzu publika, aj.

Kamenná prodejna
Křestní jméno, příjmení, titul, E-mail, telefon, adresa, země, faxové a mobilní číslo, daňové informace v rozsahu vyžadovaném platnými právními předpisy, údaje o bankovním účtu.

 

4) Co děláme s informacemi, které shromažďujeme?

Tyto informace nám slouží jako podklady k analýzám, které vypracováváme, abychom lépe porozuměli vašim potřebám, abychom Vám - našim zákazníkům mohli poskytovat lepší služby. Informace shromažďujeme zejména z těchto důvodů:

 • Vedení účetnictví
  Jste-li zákazníkem internetových obchodů, Vaše osobní údaje a/nebo fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů v souladu se Zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. V rámci uzavírání a podpisu kupních smluv se může např. jednat o fakturace, registrace v e-shopu.
 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Jste-li zákazníkem internetových obchodů, Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a kontaktní informace např. poštovní nebo e-mailovou adresu, faxové a telefonní číslo, název společnosti nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy. Může se jednat např. o dodání zboží, servisní komunikaci, řešení záruk, výměny či vrácení zboží (dobropisy), poskytování podpory na Vaši žádost. Data uchováváme po dobu 10 let od poslední objednávky.
 • Zasílání reklamních e-mailů newsletterů a telefonický kontakt
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, místo bydliště/dodací adresu využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Váš telefonický kontakt využíváme k občasnému oslovení Vaší osoby za účelem obchodního nebo informačního sdělení, které se týká produktů nebo služeb, které jste od nás zakoupil/a. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky o nových produktech, speciálních nabídkách nebo dalších informacích, zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. V této souvislosti Vás můžeme kontaktovat za účelem průzkumu trhu. Tento souhlas můžete odvolat posláním e-mailu na info(zavináč)lavamax(tečka)cz. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete zrušit v každém zaslaném e-mailu.

Délka trvání uchování dat dle domény je uvedena výše, avšak pokud máte na našich stránkách (doméně) vytvořený účet, pak Vaše data uchováváme, dokud je Váš účet aktivní nebo tak dlouho, jak to bude nutné, abychom Vám mohli poskytovat doprovodné služby.

Zjednodušeně řečeno shromažďujeme Vaše údaje když: navštěvujte nebo využíváte naše webové stránky, používáte naše aplikace nebo nás najdete na sociální síti, když využíváte komunikační kanály pro zákazníky. Dále pokud zakoupíte produkty na našich internetových obchodech, využíváte naše služby, pokud se přihlásíte k odběru jednoho nebo více našich newsletterů. Pokud kontaktujete naši bezplatnou zákaznickou linku, pokud se účastníte našich obchodních, vzdělávacích, nebo konferenčních akcí, nebo s námi spolupracujete v roli zákazníka, spotřebitele, obchodního partnera, dodavatele, subdodavatele či jiného subjektu, který s naší společností navázal obchodní nebo profesní vztah.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po celé období běhu výše stanovených promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší období archivace nebo jsme na konkrétních internetových stránkách neuvedli jinak.

5) Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup jen ti zaměstnanci naší společnosti, kteří jsou k tomu oprávněni. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit "lépe" než my a na dané zpracování se specializují. Jedná se zejména o subdodavatele v rámci provoz cloudu, marketingových, analytických služeb, zálohovacích služeb, mailserverů, zabezpečení a serverové infrastruktury. Na písemné vyžádání Vám rádi poskytneme aktuální seznam našich subdodavatelů. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování dat. Zavazujeme se Vám, že při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

6) Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany v souladu se směrnicí Rady (EU) 2016/679 .

7) Zabezpečení informací osobních údajů

Chráníme osobní údaje a zajišťujeme vysokou míru bezpečnosti nám poskytnutých informací pomocí moderních technologií. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění, máme zavedené vhodné organizační opatření fyzické, elektronické vč. řídicích postupů s cílem dosáhnout maximální ochrany a zabezpečení informací shromažďovaných online.

8) Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte celou řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás/mě prostřednictvím e-mailu. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Právo na přístup - Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Správce má právo, za poskytnutí informace podle předchozí věty, požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Právo na omezení zpracování - V případě, že se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje nepřesně nebo nezákonně, či je zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, můžete využít Právo na omezení zpracování. Pokud nebudete chtít smazat všechny údaje a pouze omezit rozsah zpracování osobních údajů nebo účelů zpracování (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání všech obchodních sdělení.), můžete vznést námitku proti zpracování prostřednictvím e-mailu. Rádi se s Vámi domluvíme na úpravě zpracování a využívání Vašich osobních dat v souladu s Vaším přáním.
 • Právo na přenositelnost - Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut) - Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme 120 dní, jelikož musíme zajistit v určitých případech jistá blokování, provedení oprav, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a promazání všech záloh. Pokud chcete být zapomenut, stačí nám dát vědět prostřednictvím e-mailu. Mějte prosím na paměti, že v některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - Máte právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Budeme moc rádi, pokud se nejprve s Vaší nespokojeností obrátíte na nás prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám vyjdeme maximálně vstříc a naše případné pochybení napravíme, jsme jen lidé.

9) Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

10) Závěr

Prohlašujeme, že splňujeme všechny legislativní povinnosti, které pro naši společnost z GDPR a dalších právních předpisů, vztahujících se k ochraně osobních údajů, vyplývají a Vaše osobní údaje budeme spravovat v souladu s právním řádem České republiky.

 


Zpětný odběr elektrospotřebičů

Konkrétní výše příplatků je uvedeno na Kupní smlouvě, je Kupujícímu vyúčtován v případě zpětného odběru elektrospotřebiče a jedná se o dopravné. Spotřebič je následně předán k ekologické likvidaci. Konkrétní místa pro zpětný odběr použitých elektrospotřebičů je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň pokud tato tržba podléhá podle zákona o evidenci tržeb registraci, je povinen jí prodávající zaevidovat u správce daně on-line, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření Kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nákupem Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Momentem uzavření Kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den podpisu objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v podepsané objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. ledna 2015

Vyhledávání

Newsletter


Novinky

ZB6106WDT aku vysavač Electrolux

ZB6106WDT aku vysavač Electrolux

2 099,-
Cena je včetně poplatku RP. Velikost recyklačního příspěvku je 3,51Kč včetně DPH. Ruční bezsáčkový akumulátorový vysavač Electrolux rapido ZB6106WDT na suché i mokré vysávání s cyklónovou jednotkou a vodním odlučovačem.

ES39 4x SÁČEK 1MF

179,-

Nákupní košík

počet položek 0 ks
Cena celkem 0 Kč
Zobrazit košík

Přihlášení